Napomene o zaštiti podataka za obradu videopodataka, slikovnih podataka i audiopodataka u okviru ispitnih vožnji društva Daimler Truck AG za istraživanje, razvoj i ispitivanje za sustave za pomoć u vožnji, automatiziranu vožnju, funkcije vožnje i ostale usluge.

Zaštita osobnih podataka iznimno nam je važna i uzimamo je u obzir u svim našim poslovnim procesima. U napomenama o zaštiti podataka u nastavku ispitanici dobivaju pregled obrade osobnih podataka od strane društva Daimler Truck AG u vezi s obradom videopodataka, slikovnih podataka i audiopodataka u okviru procesa istraživanja, razvoja i ispitivanja društva Daimler Truck za sustave za pomoć u vožnji, automatiziranu vožnju, funkcije vožnje i ostale usluge. Osobnim podacima smatraju se sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Ovim napomenama o zaštiti podataka informiramo ispitanike o vrsti, opsegu i svrsi obrade osobnih podataka i o svojem postupanju s tim podacima u okviru gore navedenih procesa istraživanja, razvoja i ispitivanja. Osim toga, ispitanici saznaju koja prava imaju u vezi s obradom osobnih podataka.

 1. Za koga vrijede ove napomene o zaštiti podataka? 
 2. Tko je odgovoran za obradu podataka i kome se ispitanici mogu obratiti u vezi sa zaštitom podataka?
 3. Odakle podaci dolaze i koji se podaci obrađuju?
 4. Za što se podaci upotrebljavaju (svrha obrade) i na kojoj se osnovi (pravna osnova) to događa?
 5. Prosljeđuju li se podaci dalje?
 6. Vrši li se automatizirano donošenje odluka?
 7. Kako se dugo podaci pohranjuju?
 8. Koja prava imaju ispitanici u odnosu na društvo Daimler Truck AG?

Ovdje informiramo ispitanike o zaštiti osobnih podataka prilikom prikupljanja, obrade i pohrane videopodataka, slikovnih podataka i audiopodataka unutar i izvan javnog prometnog prostora te na privatnim tvorničkim, ispitnim i ostalim terenima, u opsegu u kojem to dopušta ostalo zakonodavstvo. Ti podaci prikupljaju se posebno označenim vozilima za ispitivanje društva Daimler Truck AG radi provođenja istraživanja, razvoja i ispitivanja u područjima sustava za pomoć u vožnji, automatizirane vožnje, funkcija vožnje i ostalih usluga. Ta obrada podataka može se odnositi na osobe koje se tijekom ispitivanja nalaze u krugu nekog od označenih vozila za ispitivanje.

Voditelj obrade za obradu osobnih podataka opisanu u nastavku (ako se izričito ne imenuje drugi voditelj obrade kao odgovorno tijelo) je:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Njemačka
E-pošta: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com 
(predmet: Ispitna vožnja kamiona)

Broj u poslovnom registru HRB 762884

Sugovornik za vaša pitanja u vezi s pravom zaštite podataka kao službenik za zaštitu podataka je:

Službenik za zaštitu podataka na razini koncerna
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Njemačka
E-pošta: dataprivacy@daimlertruck.com
(predmet: Ispitna vožnja kamiona)

U okviru gore navedenih procesa istraživanja, razvoja i ispitivanja označena vozila za ispitivanje kreću se javnim prometnim prostorom te privatnim tvorničkim, ispitnim i ostalim terenima u mjeri u kojoj to dopušta ostalo zakonodavstvo. Vozila su opremljena sustavima kamera različitih smjerova snimanja, žarišnih daljina i tehnologija senzora te u nekim slučajevima vanjskim mikrofonima i drugim sustavima senzora. Ti sustavi prikupljaju, obrađuju i pohranjuju videopodatke, slikovne podatke i audiopodatke iz okoline vozila u svrhe opisane u odjeljku 4. ovih napomena o zaštiti podataka.

Ti podaci u pojedinim slučajevima mogu sadržavati i sljedeće osobne informacije:

 • lica, ostala obilježja te ponašanje i okolinu sudionika u prometu i drugih osoba u krugu vozila za ispitivanje
 • registarske oznake, ostala obilježja te okolinu vozila i drugih objekata u krugu vozila za ispitivanje
 • zvučne informacije iz kruga vozila za ispitivanje
 • dodatne podatke ostalih sustava senzora (kao što su radar, lidar) te GPS položaj i vremensku oznaku prikupljanja podataka.

 

Svrhe ove obrade podataka su istraživanje, razvoj i ispitivanje u područjima sustava za pomoć u vožnji, automatizirane vožnje, funkcija vožnje i ostalih usluga, uključujući dokumentiranje tih procesa i ispunjavanje ostalih kasnijih obveza.

Sustavi za pomoć u vožnji i funkcije vožnje već u današnjim vozilima služe prvenstveno za poboljšanje sigurnosti u prometu, ali i za poboljšanje udobnosti. U budućim automatiziranim i autonomnim vozilima tehnički sustavi za opažanje i rješavanje situacija u prometu i okolini omogućuju propisno i sigurno sudjelovanje takvih vozila u javnom prometu. Ostale usluge omogućuju sigurnije, učinkovitije i udobnije oblikovanje prometnih sredstava, prometa i prometnih sustava.

Istraživanje, razvoj i ispitivanje takvih sustava zahtijevaju njihovu primjenu u vozilima za ispitivanje u realnim uvjetima okoline i prometa, također u javnom prometnom prostoru, uključujući prikupljanje, obradu i pohranu videozapisa, slikovnih zapisa i audiozapisa tijekom i nakon tih primjena. Na temelju tih materijala vrši se istraživanje, razvoj i ispitivanje tehničkih sustava za opažanje i svrstavanje sudionika u prometu, vozila, infrastrukture i ostalih objekata u kontekstu situacija u prometu i okolini.

Osobe, vozila, ostali objekti i audioinformacije u okviru obrade podataka analiziraju se, klasificiraju i dalje obrađuju samo kao „objekti” u kontekstu situacija u prometu i okolini; dakle, primjerice kao „pješak na desnom rubu kolnika”, „osobno vozilo na raskrižju”, „signal sirene iza vozila”. Poimenična ili bilo kakva druga osobna identifikacija registriranih osoba ili pridruživanje registriranih vozila ili objekata osobama čiji je identitet utvrđen na taj način u okviru provedenih obrada stoga nisu nužni ni predviđeni, a većinom nisu ni mogući. Budući da se potrebni sirovi podaci ipak sastoje od videomaterijala, slikovnog materijala i audiomaterijala, mogućnost utvrđivanja identiteta i utvrđivanje identiteta osoba pritom se ne mogu ni isključiti.

Primarna pravna osnova za obradu je „zaštita legitimnih interesa” prema čl. 6. st. 1. reč. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Legitimni interes društva Daimler Truck AG ovdje je vršenje istraživanja, razvoja i ispitivanja za sustave za pomoć u vožnji, automatiziranu vožnju, funkcije vožnje i ostale usluge.

Oprečni interesi, temeljna prava i temeljne slobode ispitanika pritom nemaju prednost jer poimenična ili bilo kakva druga osobna identifikacija pojedinih ispitanika pritom nije ni nužna ni predviđena, a većinom nije ni moguća. Osim toga, poduzimaju se tehničke i organizacijske mjere da bi se zajamčila obrada prikupljenih podataka prikladna za zaštitu podataka.

Daimler Truck AG prosljeđuje te podatke partnerima za suradnju, izvršiteljima obrade ili trećim stranama isključivo u okviru ograničavanja svrhe prema pravu zaštite podataka. Prosljeđivanje se vrši samo ako je dopušteno na temelju zakonskih odredbi i/ili službenih ili sudskih naloga ili ako legitimni interes uključuje treću stranu.

Kategorije primatelja kojima se podaci u okviru ove obrade mogu prosljeđivati su osobito:

 • partneri za suradnju društva Daimler Truck AG unutar i izvan koncerna u okviru procesa istraživanja i razvoja
 • dobavljači u okviru procesa istraživanja i razvoja
 • ostali izvršitelji obrade (posebno pružatelji IT usluga i pružatelji usluga za pripremu podataka / analizu podataka).

Ako se u okviru procesa istraživanja, razvoja i ispitivanja ili kasnije obrade vrši prijenos primateljima u trećim zemljama, on se vrši samo ako je donesena odluka o primjerenosti prema čl. 45. Opće uredbe o zaštiti podataka, na temelju odgovarajućih zaštitnih mjera u smislu čl. 46. Opće uredbe o zaštiti podataka ili ako ostalo zakonodavstvo to dopušta.

Automatizirano pojedinačno donošenje odluka ili izrada profila u smislu čl. 22. Opće uredbe o zaštiti podataka ne vrše se.

Videopodaci, slikovni podaci i audiopodaci obrađuju se i pohranjuju sve dok je to potrebno za gore navedene procese istraživanja, razvoja i ispitivanja. Ako u nekim slučajevima postoji dodatna pravna osnova ili daljnji legitimni interes za nastavak pohrane i obrade (primjerice radi ispravnog dokumentiranja navedenih procesa, na temelju zakonskih obveza zadržavanja ili ostalih pravnih zahtjeva) podaci se u skladu s tim pohranjuju dulje.

U okviru obrade osobnih podataka ispitanici imaju sljedeća prava. Glede ostvarivanja i ograničenja ovih prava u okviru ovdje opisane obrade obratite pažnju i na određene posebne napomene o tome.

Posebne napomene o ostvarivanju prava ispitanika:
Ovdje se radi o „obradi koja ne zahtijeva identifikaciju” prema čl. 11. Opće uredbe o zaštiti podataka. Osim prikupljenih videopodataka, slikovnih podataka i audiopodataka dodatna identifikacijska obilježja ispitanika ne obrađuju se redovito.

Ostvarivanje i ispunjavanje prava ispitanika stoga će, ovisno o pojedinom slučaju, često zahtijevati daljnje podatke ispitanika, posebno informacije o MJESTU i VREMENU moguće obrade njegovih podataka (tj. podaci o točnom vremenu i mjestu vašeg zadržavanja u krugu nekog od vozila za ispitivanje). Ti dodatni podaci mogu biti potrebni da bi se utvrdilo obrađuju li se uopće podaci neke konkretne osobe i da bi se prava navedena u nastavku kao što su pristup, brisanje itd. mogla stvarno ispuniti.

 • Pravo na pristup: Ispitanici imaju pravo zatražiti obavijest o tome obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na njih. Ako se podaci obrađuju, ispitanici imaju pravo na pristup tim podacima i na informacije o modalitetima obrade prema čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • Pravo na ispravak netočnih podataka: Ispitanici imaju pravo od nas zatražiti ispravak osobnih podataka koji se odnose na njih. U slučaju videopodataka, slikovnih podataka i audiopodataka ovo pravo u pravilu se može provesti samo brisanjem.
 • Pravo na brisanje: Ispitanici imaju pravo od nas zatražiti brisanje osobnih podataka koji se odnose na njih.
 • Pravo na ograničenje obrade: Ispitanici imaju pravo zatražiti ograničenje obrade svojih podataka.
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu: Ispitanici imaju pravo na pritužbu nadzornom tijelu, npr. tijelu za zaštitu podataka nadležnom za svoje uobičajeno boravište, svoje radno mjesto ili za mjesto mogućeg kršenja zaštite podataka.
 • Pravo na prigovor: Ispitanici imaju pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka.

Posebne napomene o mogućnosti ograničavanja prava ispitanika:
Napominjemo da u okviru ove obrade prava ispitanika iz čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka (pravo na pristup), čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka (pravo na ispravak), čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (pravo na brisanje), čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka (pravo na ograničenje obrade) i iz čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka (pravo na prigovor) mogu podlijegati posebnim dodatnim ograničenjima. Ta posebna ograničenja vrijede ako je vjerojatno da bi ostvarivanje i ispunjavanje tih prava u konkretnom slučaju onemogućilo ili ozbiljno ugrozilo ostvarenje svrha istraživanja, zbog čega je ograničenje neophodno za ispunjenje tih svrha istraživanja. Ta posebna mogućnost ograničavanja i njezini uvjeti posebno proizlaze iz čl. 89. Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi s čl. 27. Saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG) i iz čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ako ste ispitanik u slučaju ovdje opisane obrade podataka i želite zatražiti neko od svojih prava ili dobiti više informacija o ovome, obratite se na adresu:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Njemačka
E-pošta: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(predmet: Ispitna vožnja kamiona)